Fundacion Juan XXIII

  • Instalacións O noso obxectivo é ofrecer Centros e Servizos de Calidade que dean resposta satisfactoria ás demandas dos nosos clientes
  • Persoas As persooas con discapacidade e as suas familias constituen o valor central da nosa organización
  • InclusiónDeseñamos programas e servizos para favorecer a inclusión social e a plena participación na comunidade das persoas con discapacidade intelectual
  • FormaciónNa etapa escolar a aprendizaxe personalizada oriéntase a que os alumnos adquiran as competencias necesarias para lograr un bo nivel de integración social e persoal
  • TraballoO traballo ocupacional supon unha opción de integración e desenvolvemento nunha contorna laboral, por medio dea cal e prestando os apoios axeitados, capacítase ás personas de cara a sua plena integración sociolaboral
  • RehabilitaciónA través dos diferentes servizos dirixidos á rehabilitación física potencia o benestar físico das persoas para mellorar a sua calidade de vida

FacebookTwitterYoutube

Hosting por

MENU PRINCIPAL

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.


escoitarescoitar


Información:

CANLE DE DENUNCIAS


Esta canle de denuncias está exclusivamente dirixida a alertar de condutas irregulares e ilícitas producidas especialmente ás orientadas cara ás persoas con discapacidade intelectual nas que vexan afectados os seus dereitos. Esta canle NON está dirixida para recoller queixas, reclamacións ou suxerencias.
Que é a canle de denuncias?/Misión
É unha canle a través do cal se reciben as comunicacións de condutas irregulares, ilícitas ou delituosas na Asociación Juan XXIII, especialmente aquelas dirixidas contra persoas con discapacidade intelectual. Inclúense aquelas condutas que incumpren o código ético e as normas recollidas nos protocolos, políticas e códigos de condutas da entidade.

Quen pode presentar unha denuncia?/ Alcance
Calquera grupo de interese da Asociación Juan XXIII, (persoas usuarias, familias, profesionais, persoal de prácticas e voluntario, socios, provedores, etc.), pode realizar unha denuncia.

Obxectivos:
−Detección anticipada e identificación das actividades onde poden cometerse as infraccións que se pretenden evitar, previndo o delito.
−Xestionar e controlar as condutas ilegais producidas contrarias á cultura ética da entidade.
−Posibilitar a imposición de sancións aos autores das condutas denunciadas, cando así proceda.
−Colaborar coa investigación xudicial, cando cumpra, achegando probas, reparando ou diminuíndo o dano o procedemento penal.

PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN DE DENUNCIAS:

Identificación dunha irregularidade:
A persoa que coñeza a existencia dunha conduta irregular, un incumprimento do código ético ou vulneración das normas recollidas nos protocolos, políticas e códigos de conduta, deberá comunicala inmediatamente.

Principios:
−Accesibilidade: a canle de comunicación será clara e de fácil acceso, a través das vías de comunicación indicadas neste procedemento.
−Boa fe: presúmese que o denunciante actúa de boa fe, baseando a súa denuncia en feitos ou indicios dos que razoablemente pode desprenderse a realización dun comportamento irregular, ilícito ou delituoso. As denuncias malintencionadas serán obxecto de sanción, considerándose unha falta moi grave.
−Non represalias: garántese a ausencia de represalias por denuncias que se remitiron de boa fe.
−Protección dos denunciantes e dos denunciados: o Grupo de Ética velará para que non se produza ningún tipo de represalia sobre a/s persoa/s que expuxesen de boa fe as súas consultas, denuncias ou queixas. Se se confirmase que ditas persoas foron obxecto de represalias, os autores das mesmas serán obxecto de investigación e, no seu caso, de sanción.
−Confidencialidade: garantirase en todos os casos a máxima confidencialidade nos procesos de investigación das denuncias recibidas para os efectos de protexer a identidade dos denunciados e a súa reputación, informando só as persoas estritamente necesarias no proceso. Con todo, os datos das persoas que efectúen a comunicación poderán ser facilitados, tanto ás autoridades administrativas como ás xudiciais, sempre que fosen requiridos como consecuencia de calquera procedemento derivado do obxecto da denuncia. Dita cesión realizarase sempre dando pleno cumprimento á lexislación sobre protección de datos de carácter persoal.

Comunicación e recepción da comunicación:
A persoa que tivese coñecemento dunha irregularidade poderá comunicalo a través das seguintes vías:
− Presencialmente ou telefonicamente ante Xerencia, que se encargará de recollela por escrito xunto coa firma do denunciante.
− Por correo electrónico á seguinte dirección nuria@asociacionjuanxxiii.org sendo o destinatario a Xerencia.
− A través do formulario establecido para ese efecto na zona habilitada do portal web.
− Mediante carta ou nota interna dirixida a Xerencia.

Requisitos mínimos da denuncia:
Para que a denuncia poida ser considerada como tal, é preciso dispoñer dunha serie de elementos mínimos co fin de que se poida investigar no caso de que ser necesario.
A comunicación da denuncia conterá, na medida do posible, a seguinte información:
−Identificación do denunciante.
−Exposición clara e detallada da irregularidade producida.
−Identificación das persoas responsables da irregularidade.
−Datas aproximadas de ocorrencia.
−Centro ou servizo afectado.
−Achegar, se se considera necesario, documentos ou evidencias dos feitos.
En calquera caso, a comunicación debe ser o máis descritiva e detallada posible, facilitando desta forma ao receptor a identificación da conduta potencialmente irregular e da/as persoa/ s implicadas.

Investigación da denuncia:
Unha vez recibida a denuncia, o Grupo de Ética tratará de solicitar a información necesaria nesta materia para conformar as súas conclusións a través de entrevistas, análises de datos ou outros medios.
Procederase a unha investigación interna co debido coñecemento das persoas implicadas, baixo un réxime estrito de confidencialidade para respectar os dereitos do denunciante.
Unha vez finalizada a investigación, o Grupo de Ética realizará un informe coas súas conclusións e a adopción de medidas disciplinarias. En caso de apreciación de delito, o Comité resérvase o dereito para poñer os feitos en coñecemento da Fiscalía e das correspondentes Autoridades Xudiciais.
Resaltar que a Asociación está adherida formalmente ao Código de Ético de Plena inclusión desde novembro de 2008 e que asumimos o compromiso de canalizar as demandas éticas non resoltas no Grupo de Ética da entidade ao Comité de Ética estatal ou, no seu caso, aos autonómicos, se Plena inclusión así o regulamenta, garantíndose en todo o proceso a confidencialidade dos datos.

Conservación da información:
A información relativa ás denuncias recibidas, os informes de investigación e os emitidos polo Grupo de Ética conservaranse durante o prazo legal establecido, mantendo en todo momento o seu carácter confidencial.
Os datos de quen formule a denuncia e das persoas afectadas pola información fornecida conservaranse no sistema de denuncias unicamente durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de iniciar unha investigación dos feitos denunciados.
Transcorridos un ano desde a introdución dos datos, deberá procederse á súa supresión do sistema de denuncias, salvo que fose necesario a súa conservación para continuar a investigación.

FORMULARIO DE CONTACTO

 

Acepto a Política de Privacidade e Proteción de Datos  + Info


i l n j