Fundacion Juan XXIII

  • Instalacións O noso obxectivo é ofrecer Centros e Servizos de Calidade que dean resposta satisfactoria ás demandas dos nosos clientes
  • Persoas As persooas con discapacidade e as suas familias constituen o valor central da nosa organización
  • InclusiónDeseñamos programas e servizos para favorecer a inclusión social e a plena participación na comunidade das persoas con discapacidade intelectual
  • FormaciónNa etapa escolar a aprendizaxe personalizada oriéntase a que os alumnos adquiran as competencias necesarias para lograr un bo nivel de integración social e persoal
  • TraballoO traballo ocupacional supon unha opción de integración e desenvolvemento nunha contorna laboral, por medio dea cal e prestando os apoios axeitados, capacítase ás personas de cara a sua plena integración sociolaboral
  • RehabilitaciónA través dos diferentes servizos dirixidos á rehabilitación física potencia o benestar físico das persoas para mellorar a sua calidade de vida

FacebookTwitterYoutube

Entrar en Lectura Fácil
Hosting por

MENU PRINCIPAL

Este sitio utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se non cambia a configuración do seu navegador, Vostede acepta o seu uso. + INFO.


Venta de Produtos

escoitarescoitar

Centros Ocupacionais

En Pontevedra e Cangas

Centro OcupacionalOs centros ocupacionais están dirixidos a persoas adultas maiores de 18 anos con necesidades de apoios intermitentes ou limitados.

O obxectivo deste servizo é facilitar os apoios necesarios para que as persoas sexan capaces de realizar un traballo o máis parecido posible ao ordinario. Se fomentan actitudes laboráis e trabállase para a realización de productos e servizos de calidade.

Estos programas son levados a cabo por un equipo multidisciplinar de profesionais dos ámbitos psicolóxico, social e de diferentes especialidades laborais que desenvolven actuacións interprofesionais de carácter individualizado.


· Áreas de traballo

· Área Ocupacional: Ofrécese a formación e os apoios necesarios para que as persoas sexan capaces de realizar unha tarefa encamiñada á obtención de diferentes produtos ou servizos fomentándose a través de ela aspectos tales como o interés pola actividade laboral, o desenvolvemento de actitudes e aptitudes laborais e a adaptación ás normas laborais.

· Área de Axuste Persoal e Social: Programas dirixidos á adquisición, mellora e mantemento dunha serie de habilidades e coñecementos capacitadores dunha vida máis autónoma e integradora.

· Seccións Ocupacionais: Nos Centros Ocupacionais as persoas, ademais de poder mellorar diferentes aspectos relacionados coas súas habilidades persoais e sociais, poden desenvolver unha actividade prelaboral. A elección adecuada desta actividade realízase en función das súas características, necesidades e intereses persoais.

Os produtos que se elaboran nos diferentes Talleres Ocupacionais están destinados a súa venda a particulares e/ou empresas adaptándoos sempre ás necesidades e gustos dos clientes.

En Pontevedra contamos coas seguintes seccións:

· Taller de Xardinería

DeXardineríande esta sección trabállase para a formación en actividades propias do sector como: corte de herba, poda de árbores, sebes e plantas, creación de xardíns, aboado e cambios de terra, roza de restos vexetais, plantacións e mantemento de zonas verdes tanto públicas como privadas.


O principal obxectivo é lograr que os operarios teñan un bo grado de autoeficiencia no traballo, conseguir mellorar a súa autoestima e obter un maior recoñecemento social das súas capacidades, pois realizan o seu traballo dentro na comunidade na que viven.


· Taller de Automoción - Manipulados

Dedicado á comprobación e montaxe en cadea de pezas do automóbil de diversa índole. Tamén se realizan nel outros traballos como: montaxe, empaquetado, manipulado, envasado de diferentes pezas segundo a demanda das empresas que solicitan os servizos.


· Taller de Fregonas

Taller de FregonasNesta sección se realiza a confección  total do produto, dende a recepción do material ata o empaquetado final para a súa posterior venda.

A composición das fregonas é 100% algodón, obténdose así un produto de alta calidade.

O traballo está realizado na súa totalidade polos usuarios do taller, acadándose deste xeito altos niveis de autonomía e  gran satisfacción persoal, posto que posteriormente se comercializarán nos Supermercados Froiz.


· Taller de Encadernación

Taller de EncadernaciónOnde se realizan de xeito artesanal todos os procesos básicos de encadernación e traballos relacionados co manipulado de papel(caixas, cadernos, cartafois, invitacións, álbumes…) que se elaboran de forma personalizada en diversos materiais (pel, tea, vanol, guaflex,…)· Taller Artesanía

Taller de ArtesaníaAs tarefas deste taller céntranse na creación artesanal de pezas de decoración e artículos de agasallo adaptando sempre as elaboracións ás necesidades e preferencias dos clientes.

Elabóranse una ampla selección de productos (caixiñas, bandexas, adornos, servilleteiros, xogos, bisutería…) realizados en materiais como barro, cartón pedra, cristal, esmalte,…

 

En Cangas son:

· Taller de Manipulados

Taller de Manipulados· Actividades de reciclado e artesanía: elaboración de papel reciclado para tarxetas e invitacións de eventos de diversa índole, cadernos, lapiseiros, elaboración artesanal de velas e xabóns…· Actividade de manipulado para empresas: montaxe, revisión e empaquetado de diversos produtos
para empresas de ámbito local. Tamén se realiza reparto de publicidade a domicilio.

· Actividades de marquetería: deseño e elaboración de artigos diversos como trofeos, expositores de xoiería, xogos de enxenio, carteis

· Actividades de trapiño, crochet e costura: realizando diversos produtos como alfombrasbolsos, cestos, fundas de Tablet, mochilas de tea...

 

· Taller de Carpintería de Madeira

Taller Carpintería MadeiraAcóllense todas as propostas e encargos e se trasladan á madeira, sempre coidando ó máximo todos os detalles. Traballamos para particulares e tamén para empresas e organismos públicos.Fabrícase todo tipo de mobiliario a medida, mobiliario urbán (como papeleiras, xardineiras, bancos), xoguetes e xogos didácticos.

 

 

Para solicitar orzamento ou máis información, pode contactar connosco a través da seguinte dirección de correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo

 

Política Protección de datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

De conformidade co Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante RGPD), ASOCIACIÓN JUAN XXIII infórmalle do seguinte:

1. Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN JUAN XXIII (en diante, ASOCIACIÓN JUAN XXIII), con CIF: G36012128 e domicilio social en R/ EDUARDO BLANCO AMOR, 66 C.P.36003 PONTEVEDRA / LUGAR MONTECARRASCO, 16 C.P. 36940 CANGAS PONTEVEDRA e correo electrónico de contacto: info@asociacionjuanxxiii.org

2. Delegado de protección de datos (DPO): ASOCIACIÓN JUAN XXIII

3. Finalidades: Os datos recollidos mediante o mail de contacto ou formularios dispoñibles na web serán tratados pola ASOCIACIÓN JUAN XXIII coa finalidade de atender, tramitar e dar resposta ao obxecto da súa solicitude ou contacto, e no seu caso, xestionar as distintas formas de colaborar coa Asociación (donativos, legado solidario, voluntariado) que se ofrezan a través do sitio web. Os datos facilitados non serán utilizados con finalidades distintas ás que motivou a súa recollida. Adicionalmente, e de maneira voluntaria, poderá solicitarse e prestar o seu consentimento (marcando a correspondente caixa que será posta á súa disposición) para o envío, por medios electrónicos, de comunicacións divulgativas e informativas das actividades, servizos, noticias, eventos etc. da Asociación.

4. Base legal do tratamento:

RGPD: 6.1.a) A persoa interesada deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.
RGPD: 6.1. b) O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que a persoa interesada é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais.
RGPD: 6.1. f) O tratamento é necesario para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos por ASOCIACIÓN JUAN XXIII, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais da persoa interesada que requiran a protección de datos persoais, en particular cando o interesado sexa unha persoa menor de idade. Regulamento Xeral de Protección de Datos. Código Civil (contratos). Acreditación do consentimento ou documento contractual, solicitude ou acordo no que se regulan as relacións individuais con cada cliente e/ou usuario/a, con datos obrigatorios sen os cales non é posible prestar o servizo, incluíndo a autorización de gravación de imaxe e/ou voz, e autorización para o tratamento terapéutico, cando cumpra.

5. Conservación: os datos, no seu caso solicitados, serán conservados polo tempo exclusivamente necesario para alcanzar os fins que motivaron a súa recollida e mentres dure a comunicación ou relación establecida, e non manifeste a súa oposición ou retire o seu consentimento, e, en calquera caso, durante os prazos legais que lle sexan de aplicación.

6. Comunicación de datos: En ningún caso os seus datos serán cedidos ou comunicados a terceiros, salvo obrigación legal; nin se efectuará transferencias internacionais dos mesmos, fóra da Unión Europea, salvo consentimento inequívoco do interesado, previa información dos posibles destinatarios, finalidade e, no seu caso, país de destino.

7. Deber de segredo: ASOCIACIÓN JUAN XXIII cumpre estritamente o deber de segredo e confidencialidade dos datos de carácter persoal, implementando, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da técnica, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, todo iso, conforme ao establecido pola lexislación española e europea de Protección de Datos de Carácter Persoal.

8. Dereitos que asisten ao interesado:

  1. Exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, mediante escrito dirixido a ASOCIACIÓN JUAN XXIII ou directamente ante o Delegado de Protección de Datos, á dirección postal ou electrónica anteriormente mostrada, indicando o obxecto da súa solicitude, e acompañando DNI ou pasaporte que lle identifique.

  2. Reclamar ante a Autoridade de Control: se o usuario/a considera que non se está facendo bo uso dos seus datos, e non fose atendido pola ASOCIACIÓN JUAN XXIII, poderá dirixir unha reclamación á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no noso país (www.agpd.es).

  3. No caso de que reciba comunicacións comerciais por medios electrónicos, de conformidade coa Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), poderá retirar o seu consentimento, darse de baixa ou modificar os seus datos e preferencias utilizando o mesmo canle a través da dirección info@asociacionjuanxxiii.org ou picando na ligazón que apareza ao pé de cada comunicación que reciba.

9. Modificación: A presente política de privacidade está actualizada a data do 01 de abril de 2019. ASOCIACIÓN JUAN XXIII resérvase o dereito para modificala de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio doctrinal da Autoridade competente en Protección de Datos, lexislativo ou xurisprudencial. Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada na Web, indicando a data da súa última actualización. O uso da web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación destes.

Aviso Legal


1. AVISO LEGAL

1. A utilización deste espazo web está suxeita á aceptación plena por parte do Usuario destas condicións de uso, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo.

2. Só se permite o acceso a este sitio así coma o seu uso con fins lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás Condicións Xerais, a ley aplicable en cada momento, así como a moral, boas costumes e orde público.

3. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito unilateral de modificar en calquer momento as presentes condicións de uso. Tamén se reserva o dereito a modificar en calquer momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así coma os contidos e as condicións requeridas para utilizar os mesmos.

4. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito de por en coñecemento da Autoridade competente calquer outro uso que poida atentar contra os seus intereses ou dereitos ou poidan ser constitutivos de delito.

6. A Asociación Juan XXIII resérvase o dereito a poñer fin a este servizo web en calquer momento sen mais requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

 

2. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. A Asociación Juan XXIII, non puede garantizar a disponibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable de calesquera danos e perxuizos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calqiera que sexa a sua natureza, que se deriven do uso da información contida na Web deste sitio.

2. No de que, por un ataque informático, se producisen erros na información facilitada, a Asociación Juan XXIII no se fai responsable de tales erros así coma dos danos causados polo uso da información derivada de ditos erros.

3.Ol contido desta web e meramente informativo, nof facendose responsable en ningún momento acerca dos posibles erros producidos na sua presentación. Se desexa información mais detallada, pode porse en contacto a través da dirección de correo electrónico info@asociacionjuanxxiii.org ou ben por teléfono 986 855 018.

 

3. RÉXIME DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, ou cualquer elemento incorporado no diseño deste sitio pertence en exclusiva á Asociación Juan XXIII. Os elementos desta web sobre os que a Asociación Juan XXIII non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.

2. Queda prohibida a reproducción de todo ou parte do contido desta web en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da Asociación Juan XXIII.

3. Calquier violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou os elementos da Asociación Juan XXIII, será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección de éstos.

 

4. LEXISLACIÓN APLICABLE

1. A Asociación Juan XXIII informa que este sitio web se atopa aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por elo a única lexislación aplicable para resolver calquer conflicto respecto á interpretación destas condicións, e a lexislación española, así coma os Tratados Internacionais que suscriba España.

2. Mediante a aceptación das presentes Condiciónx Xerais, o usuario se somete á xurisdicción dos Tribunais da cidade de Pontevedra, para resolver calquer controversia relacionada co apartado anterior.

 

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquer aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguientes direccóns:

info@asociacionjuanxxiii.org se o fai a través de correo electrónico ou been por escrito a

Asociación Juan XXIII

C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra.

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS

Asociación Juan XXIII

Domicilio Social: C/ Eduardo Blanco Amor 66, 36003, Pontevedra

Teléfono  +34 986 855 018

Fax +34 986-868.495

info@asociacionjuanxxiii.org

Número de Identificación Fiscal: G-36.012.128

Fondos Publicos


FONDOS PUBLICOS:

Os datos referidos a subvencion son os seguintes:
data da resolucion de concesion: 2 setembro de 2011
Data da publicacion no diario oficial de galicia: 26 octubro de 2011
Norma reguladora: Procedemento administrativo PR521A_2011
Organo concedente: Secretaria Xeral de Modernizacion o Innovacion Tecnoloxica
Credito orzamentario: 1.000.000 euros.
Contía e finalizade da subvencion concedida: Con motivo de estender a xeneralizar o uso das Tecnoloxías da información e da Comunicación entre os distintos Centros e Servizos dependentes e as persoas que conforman a Asociación Juan XXIII ( alunnos,usuarios,profesionais e voluntarios) a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Modernización e innovación Tecnolóxica de Presidencia e do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), condedeunos unha axuda económica de 21.195,66 euros para adquisición e instalación de equipamento informático (23 equipos instalados en rede).

 

DESCARGAR MEMORIA
i l n j